แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท/เดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิซาการ

2. ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

3. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง

4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้งานด้านวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ

6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7. มีความรู้และสามารถควบคุมกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวงรวมถึงตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้ยานพาหนะมีน้ำหนักบรรทุกเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

8. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมตา และมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Power Point

10.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

11.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิตวกร,สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาวิศวกรรมโยธา


ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.- บาท/เดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิซาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ

2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

4. มีความรู้และสามารถควบคุมกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้ยานพาหนะมีน้ำหนักบรรทุกเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

5. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Power Point

7. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางสาขาวิซาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างสำรวจ


ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.- บาท/เดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ตัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคา และประมาณราคา ในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท/เดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

(3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ประกาศไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เลขที่ 375 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือโทรสอบถามรายละเอียด 
ได้ที่ เบอร์ 056-476539

4.เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน จำนวน 3 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.3 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าระบุสาขาตรงตามประกาศการรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง

4.5 สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารจะต้องเป็นกระดาษ A4 ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
*ใบสมัคร (สามารถ Inbox มาขอได้ที่ Facebook : https:/www.facebook.com/drrchainatnew)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท ทาง Facebook https:/www.facebook.com/drrchainatnew

6. กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสัมภาษณ์
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท จะประเมินความรู้ สมรรถนะ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar