สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
•เพศชาย

•มีสัญชาติไทย

•มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ

•วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
•ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

•ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

•ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

•ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

•ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะความผิดทางวินัย

•สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

•มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

•มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี

•ตรวจสอบระบบต่างๆของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดภายในรถ และภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

 อัตราค่าจ้าง 9,000.- บาท/เดือน

หลักฐานการสมัคร
•รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

•ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเงื่อนไขการจ้าง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

•สำเนาบัตรประจำประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

•สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

•สำเนาใบขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ

•ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จำนวน 1 ฉบับ

•สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

•สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น”

 สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เลขที่ 254 หมู่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

ตั้งแต่ วันที่ 12 - 20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เวลา 09.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 476521


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar