เรือนจำจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

เรือนจำจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในสังกัด เรือนจำจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. มีทักษะและความสามารถใช้การพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี

4. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel

5. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่ เป็นผู้ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง

6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาสูงสุดถึงจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. วุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดชัยนาท ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-411-373 ต่อ 301


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม