สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค สำหรับปฏิบัติราชการในส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่รับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันที่เริ่มจ้าง)
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 84/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเตียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องกล จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. .รับรอง
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.4 หรือ สด.43) หรือ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2553) ซึ่งได้แก่
วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารการรับสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร เขียนคำรับรองว่า "สำเบาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร แจ้งความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท เลขที่ 209 หมู่ที่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท และทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท https://chainat.treasury.go.th/ (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน➡️พนักงานราชการ)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม