องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10016 สายบ้านท่าไทร - บ้านเขาแก้ว (ช่วงที่ 3) ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,875 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,250 ตรารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ราคากลางของของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 9,766,962.50 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chainatpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-476617 ต่อ 111-113 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar