องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง - บ้านบ่อแร่ (ช่วงที่ 3) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตรารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ราคากลางของของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 7,830,610.54 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chainatpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-476617 ต่อ 111-113 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar