ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 157 รายการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 157 รายการ ราคากลางของการขายทอดตลาดเป็นเงิน 25,000 - บาท ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเหมารวมโดยเสนอราคาเพียงราคาเดียว และต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.30 น.
2. ชี้แจงขั้นตอนการประมูล เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประมูล


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคา ณ สถานที่ประมูลเท่านั้น
2. บุคคลธรรมดา ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วย
3. นิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีตัวแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ผู้เข้าร่วมประมูล ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นในการประมูลขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ผู้สนใจ ต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุฯ เป็นเงิน 500 บาท และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุจะคืนหลักประกันให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประมูลทันที หลังจากการประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ประมูลรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาสูงสุด จะคืนให้ต่อเมื่อผู้ชนะการประมูลวางมัดจำเป็นเงินสดทันทีเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หรือที่เว็บไซต์ http://chainatpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 - 476 617 ต่อ 112-113 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar