มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

อนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือเด็กเล็ก 6.6 แสนคน
คณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก (2 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,540 แห่ง รายละ 2,000 บาท รวมจำนวน 660,318 คน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะทำให้เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยารายละ 2,000 บาทไปแล้วจำนวน 10.8 ล้านคน ซึ่งเดิมมาตรการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมเด็กกลุ่มดังกล่าว

อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค. 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่ พ.ย. 2564-ม.ค. 2565)
2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยตามจริงแต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม