จ.ชัยนาท สั่งปิดชุมชนสุขใจต่ออีก 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

        นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ลงนามคำสั่งปิดพื้นที่ชุมชนสุขใจ ต่ออีก 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น หลังออกคำสั่งปิดชุมชนไปแล้วก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564 โดยระบุว่า ด้วยได้ปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพิ่มมากยิ่งขึ้นและอาจเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปยังราษฎรภายนอก จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว

        ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 43/2564 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จึงมีคำสั่งปิดและห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าไป หรือออกจากพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยชัดแจ้ง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม