จังหวัดชัยนาทกำหนดมาตรการเข้มก่อนเปิดเรียน On-site ครูและบุคลากรต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 85 ขึ้นไป

            ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลังเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ปรับเปลี่ยนจังหวัดชัยนาทเป็นเขตพื้นที่การแพร่ระบาด พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เน้นมาตรการเข้ม 6 มาตรการหลัก(DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุขใหม่ ลงทะเบียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเองเมื่อสัมผัสเสี่ยง

            โดย มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท กำหนดว่ากรณีสถานศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทุกประเด็น ครูและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 85 ขึ้นไป สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ กรณีสถานศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แต่ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 85 ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือจัดการเรียนการสอน On-site ได้หากได้รับความเห็นชอบจาก ศปก.อ. ในพื้นที่ กรณีครู และบุคลากรไม่ได้รับวัคซีน “งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้นักเรียน นอกจากนี้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีการประเมิน TSC จำนวน 2 วัน/สัปดาห์ สุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้ที่มีผลประเมินเสี่ยงสูง ต้องได้รับการตรวจ ATK สำหรับสถานศึกษานอกระบบ (สถาบันกวดวิชา) ศึกษาธิการจังหวัดตั้งคณะกรรมการประเมิน รายงานให้ ศปก.อ. ทราบต่อไป


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม