ผู้ว่าฯ ชัยนาท เผย ประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เผย ประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวให้โอวาท เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ความว่า วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาความมั่นคง โดยในห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดโดยใช้วิธีการทางการแพทย์แทนการใช้กระบวนการทางอาญา ยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน

"ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติด จะประสบความสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทและ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน สังคม เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าถาวรสืบไป" นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าว


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม