สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 MOU จังหวัดชัยนาทดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

(13 ธ.ค.65) เวลา 14.00 น. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ระหว่างสามหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดย นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายแพทย์ ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ทั้งสามหน่วยงานร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยคำนึงถึงศักยภาพ บทบาทหน้าที่ และบริบทของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ด้วยการส่งเสริมการป้องกัน ควบคุมยุงพาหะ รวมถึงสำรอง สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีในการดำเนินงาน สื่อสารประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในหลากหลายช่องทางให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และสนับสนุนการดำเนินงานทุกรูปแบบ แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สนับสนุนการทำงานของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (Vector Control Unit: VCU) ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นเป็นการให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร วิชาการ และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานตามข้อตกลงและลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงของจังหวัดชัยนาทให้เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวชัยนาท ปลอดภัยจากโรคติดต่อโดยแมลงต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม