จังหวัดชัยนาท จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อําไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้อง โดยมี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เข้าร่วม

สำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เป็นเครื่องมือสําคัญ ที่ช่วยในการคาดการณ์ผลกระทบ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ซึ่งสอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้มุ่งเน้นให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพ ในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทของโครงการที่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม