ทสจ.ชัยนาท เผยผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว 2 แปลง

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) โดย คทช.จังหวัดชัยนาท มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว 2 แปลง คือ แปลงสาธารณประโยชน์เขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จัดที่ดินได้ 199 ไร่ และได้พิจารณาจัดคนลง 344 ราย จำนวน 348 แปลง และแปลงป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียน ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม คทช.จังหวัดชัยนาท ได้มีมติเห็นชอบพิจารณาจัดคนลง จำนวน 20 ราย 22 แปลง โดยผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินเป็นผู้ครอบครองเดิม หรือทายาท ที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้สำรวจแล้ว

ทั้งนี้ คทช.จังหวัดชัยนาท ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมอาชีพและการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะทำงานได้มีการส่งเสริมอาชีพทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการใช้อินทรีย์ลดการใช้สารเคมี และส่งมอบปัจจัยการผลิต 2)ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน โครงการชลประทานชัยนาท เสนอสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท สนับสนุนกล้าพันธุ์ผักสวนครัว พันธุ์สัตว์น้ำ และอบรมการเลี้ยงไก่ 4)ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบกลุ่มและพัฒนาอาชีพและการตลาด 5)ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด 6)ด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน อบรมและฝึกปฏิบัติการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar