ปภ.ชัยนาท เผยมาตรการป้องกันและเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชน

นายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า การเกิดอัคคีภัยในระดับพื้น พบว่าสถิติการเกิดอัคคีภัยมักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่อง ไปถึงฤดูร้อน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน) ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งและร้อนจัด ประกอบกับเป็นช่วงในการจัดงานรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของประชาชน โดยมักจะเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยอยู่บ่อยครั้งสร้างผลกระทบด้านการดำรงชีพต่อประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชัยนาทจึงขอให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

1.สำรวจตรวจสอบอาคาร สำนักงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยอยู่เสมอ
2.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นภายในบ้าน/ชุมชน อาทิ ตรวจสอบเครื่องไฟฟ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน การระมัดระวังเมื่อประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟ เป็นต้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเหตุ และการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ระเบียบ กฎหมาย มาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

3.สำรวจพื้นที่และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความร้อนสูง พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ป่าสาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีวัชพืชแห้งตาย รวมทั้งพื้นที่ที่มีการเก็บสำรองวัสดุประเภทฟางอัดก้อนเป็นจำนวนมาก จะต้องมีความปลอดภัย โดยห่างจากชุมชน หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นของส่วนบุคคลต้องมีการควบคุมและจัดการอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย

4.มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่

5.สำรวจแหล่งน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ประปาสำหรับเติมน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเส้นทางการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

6.ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เช่น ถังดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง หรืออุปกรณ์ป้องกันตนเอง พร้อมทั้งให้ความรู้ในการระงับเหตุเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

7.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมตลอดเวลา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉินในการแจ้งเหตุระงับเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งนี้หากเกิดอัคคีภัย ในพื้นที่ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบโดยทันที โทร. 056-476531

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar