จังหวัดชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบาหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

นายชัยวัฒน์ วิเศษการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 เพื่อยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างแรงจูใจให้บุคลากรและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรหน่วยงานละ 2 คน เป็นข้าราชการ 1 คน และพนักงานลูกจ้าง จำนวน 1 คน ปีงบประมาณ 2566 มีบุคลากรดีเด่นรับมอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 84 คน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar