โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท จัดกิจกรรม Big Clearing Day คลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน

วันนี้ (31 ส.ค.66) ที่บริเวณปากคลองคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน กม.0+350 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำความสะอาดถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน เพื่อสร้างความสะอาดและเรียบร้อยหลังดำเนินงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 1) แล้วเสร็จ

นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ กล่าวว่า งานจ้างเหมาปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 1) ในปีงบประมาณ 2566 เป็นงานปรับปรุงคลองดินเป็นคลองดาดคอนกรีต ตั้งแต่ช่วง กม.0+350 (lat15.189170, Iong100. 1057 24) ถึง กม.10+200 (lat 15.121151, ong100.064581) ระยะทาง 9.850 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชลประทาน จำนวน 38,700 ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าชัย และตำบลนางลือ เขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด รวมระยะเวลา 190 วัน งบประมาณ 49,040,000 บาท โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 270 วัน

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบขนาดของคลองส่งน้ำให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตร เพื่อกระจายน้ำ สู่พื้นที่เพาะปลูกในการช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar