จังหวัดชัยนาทมีผลดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สธ.จัดพิธีมอบรางวัลตำบลและอำเภอต้นแบบ

วันนี้ (4 ก.ย.66) ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอ Best Practice ถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาต้นแบบลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการระดับจังหวัด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด Best Practice ระดับตำบล ระดับอำเภอ และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เมื่อเดือนมกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อให้สตรีชาวชัยนาทเข้าสู่การตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ช่วยให้ประเทศลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาพยาบาล เกิดเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับจังหวัด และสามารถนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการ วิธีการตรวจมีความแม่นยำสูงกว่าวิธีการตรวจคัดกรองแบบเดิม ช่วยแก้ไขปัญหา ความเขินอาย ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดเก็บตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น และสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านฟรี โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตนเอง จัดระบบโลจิสติกส์รับและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ส่งคืนข้อมูลผลการตรวจผ่านโปรแกรม HPV screening และส่งข้อมูลให้กับสูตินรีแพทย์ เพื่อติดตามการตรวจด้วยกล้อง Colposcopy จัดทำชุดความรู้ร่วมกับสูตินรีแพทย์จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

นอกจากนี้ยังได้อบรมให้ความรู้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จำนวน 370 คน เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้สตรีกลุ่มเป้าหมายในการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ รพช. สสอ. และ รพ.สต. เป็นพี่เลี้ยง และเป็นแกนนำของหน่วยบริการ เก็บตัวอย่าง บันทึกข้อมูลส่งตัวอย่าง มีการดำเนินการในแต่ละเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) ซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า จังหวัดชัยนาทสามารถคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) เป็นอันดับ 1 ของประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar