ผวจ.ชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2566

ที่ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2566 จังหวัดชัยนาท

นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชัยนาทและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นแห่งชาติ และสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดชัยนาท ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี 2. นางวันเพ็ญ ชวลิตวัชระ 3. นางศรีประภา เถื่อนมา 4. นางสอน ปั้นโท้ และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย ได่แก่ 1. นางสวรรค์ อินทร์มั่น 2. นางศาตพร วาสิทธิ์เทพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar