อบจ.ชัยนาท คว้ารางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2023) ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

อบจ.ชัยนาท คว้ารางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2023) ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มอบหมาย นางสาวมนสิชา โฉมฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) โดยได้คะแนนในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ย 98.97 คะแนน ในพิธีได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ที่มีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” ได้แก่ นางสาวมัจมญ เพชรนนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และเป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar