จังหวัดชัยนาท จัดหางานจังหวัดชัยนาทเชิญชวนนายจ้างดำเนินการขออนุญาตทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบ เพื่อรับสิทธิ์การคุ้มครองและดูแล ช่วยเหลือตามที่กฎหมายกําหนด

นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาด ของ โรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังตรวจพบผู้ติดเชื้อจํานวนมาก และจากการลงพื้นที่ของหน่วยงานควบคุมโรค พบคนต่างด้าวที่ลักลอบทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตทํางานในสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทํางานทั่วไปจํานวนมาก ทําให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 
กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทํางานเพื่อให้คําแนะนํา การปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและคนต่างด้าวเป็นระยะเวลา 30 วัน ถ้าพบคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จะได้ให้นายจ้างดําเนินการขออนุญาตทํางานให้กับคนต่างด้าว เพื่อจะได้ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองและดูแล ช่วยเหลือตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น        หากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 5641 3035 หรือที่สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่าม ในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนําวิธีการดําเนินการ


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม