ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทจัดพิธีเรียกขวัญควายเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดพิธีเรียกขวัญควาย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย โดยมี นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานกล่าวรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย นางจำเรียง รุ่งกลิ่น วัย 90 ปี เป็นผู้ประกอบพิธีเรียกขวัญควาย และแจกชุดเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เลขที่ 203 หมู่ 3 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้ให้ความการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น จึงกำหนดวันนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทย ถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไป วันอนุรักษ์ควายไทย เหตุที่ต้องกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม เนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา เห็นอย่างนี้แล้วคงต้องมาช่วยกันดูแลควายไทยของเราก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป เป็นวันระลึกถึงบุญคุณของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง โดยพี่น้องเกษตรกรเห็นคุณค่าของควายที่สร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับพี่น้องเกษตรกรและสังคมโดยรวม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารให้แก่มนุษยชาติมาแต่โบราณกาล โดยให้ควายได้อยู่ดีกินดีควายมีความสุข ผู้เลี้ยงมีความสุข และให้ลูกหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าทุยนี้ด้วยการเห็นตัวเป็นๆ มากกว่าแค่รูปถ่าย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม