โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565

ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทแบ่งเป็นส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๙๑ คน จัดพิธี ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน ๘๑๙ คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่างๆ ที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประซาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ 1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓. กระทรวงมหาดไทย ๔. กรุงเทพมหานคร ๕. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ คน ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๙๑ คน ส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๑๙ คน กำหนดให้จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเข้าบวช จำนวน ๗ คน การดำเนินการ รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกรวบรวมรายชื่อ พร้อมประวัติเพื่อส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบประวัติ โดยกำหนดช่วงเวลาไว้ ดังนี้
- วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจสอบคุณสมบัติและตั้งฉายา
- วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีบรรพชาอุปสมบท
- วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตร
- วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีลาสิกขา
สำหรับผู้ที่สนใจมีความประสงค์จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar