ประวัติความเป็นมา สวท.ชัยนาท
3/08/2564 | 817
กด

ประวัติ สวท.ชัยนาท

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ หมู่ที่ 7 บ้านเขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แยกอาคารเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ตั้งสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน85 ตารางวา ส่วนที่เป็นอาคารเครื่องส่งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 102 เมตร พื้นที่ 225 ตารางวา สำหรับถนนขึ้นอาคารเครื่องส่งบนยอดเขา ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ประสานงานดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณ เมื่อปลายปี 2527 ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มีดำริจะให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท จึงได้ติดต่อประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์เป็นการเบื้องต้น และกรมประชาสัมพันธ์ผลักดันให้มีการปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ของกรมประชาสัมพันธ์ (ปี 2530-2535) โดยมีเป้าหมายจะสร้าง ปี 2533-2534 แต่มีเหตุขัดข้องบางประการ จึงได้รับงบประมาณเมื่อปี 2537 และจัดสร้างเมื่อปี 2537-2538 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2538
ด้วยงบประมาณ 4,880,677.07 บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนกาญวรงค์ จำกัด กรุงเทพฯ
ด้วยงบประมาณ 4,880,678.- บาท (งบประมาณปกติ 4,437,500.- บาท เงินรายได้สะสม 443,178.- บาท) มีส่วนเกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. อาคารที่ทำการ 1,247,068.95 บาท
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 1,058,484.66 บาท
3. บ้านพักข้ารายการ ระดับ 5-6 393,880.23 บาท
4. เสาธงสูง 12 เมตร 34,648.59 บาท
5. ถังเก็บน้ำ คสล.พร้อมระบบประปาภายใน 296,493.75 บาท
6. รั้วลวดหนามพร้อมประตูเหล็กเลื่อน 94,696.39 บาท
7. รั้วลวดหนามพร้อมประตูเหล็กเลื่อน (บนเขา) 107,474.00 บาท
8. ถมดินปรับพื้นที่และถนน 778,086.88 บาท
9. ถมดินปรับพื้นที่และถนน (บนเขา) 300,234.08 บาท
10. เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 68,480.00 บาท
11. ป้ายสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 47,229.80 บาท
12. อาคารเครื่องส่ง (บนเขา) 483,902.72 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,880,677.07 บาท ทั้งนี้ไม่นับรวมค่าเครื่องส่ง 5,400,000.- บาท ค่าขยายเขตไฟฟ้า 1,139,709.- บาท และค่าขยายเขตประชา 13,101.- บาท
ในส่วนของการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาทนั้น เฉพาะที่ตั้งสถานีฯ ได้รับอนุมัติจากการะทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ส่วนที่ตั้งอาคารเครื่องส่งและเสาอากาศ
บนเขาพลอง จำนวน 2 งาน 25 ตารางวานั้น ยังอยูในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมทางทหาร ห้างหุ้นส่วน กาญวรค์ จำกัด กรุงเทพฯ ได้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สะพานใหม่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ค้ำประกันความรับผิดชอบ
จำนวน 244,034.- บาท สัญญาสิ้นสุดความรับผิดชอบงาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2540 เริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2538 เป็นต้นมา

                                                                            สถานีเครื่องส่งบนเขาพลอง                                                       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท

                
 

สถานีเครื่องส่ง  

เครื่องส่ง แฮร์ริส คอปปอเรชั่น ยู.เอส.เอ. ผลิตโดย แฮร์ริส คอปปอเรชั่น ยู.เอส.เอ. รุ่น HT 1 FM TRANSMITTER ขนาดกำลังส่ง 300 ถึง 1050 วัตต์ ความถี่ 87.50 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ ในเสตปม์ 50 กิโลเมตร เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2538 และเริ่มทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 โดยใช้ความถี่ที่ 91.75 เมกะเฮิรตช์ ลักษณะของเครื่องส่งเป็นแบบ SOLID-DTATE ประกอบด้วย ไอซี, ทรานซิสเตอร์, เพาเวอร์มอสเฟสทรานซิสเตอร์ จำนวน 8 ตัว เป็นตัวขยายกำลัง AC INPUT POWER 197-250 Vac 50 OR 60 กิโลเฮิรตช์ SINGLE PHASE กินไฟ 2,000 วัตต์ น้ำหนัก 400 Lbs เสาอากาศเป็นแบบ (SELF SUPPORT) สูง 45 เมตร 8 เบย์ ติดตั้งบนยอดเขาพลอง ซึ่งมีความสูงประมาณ 170 เมตร รัศมีการรับฟังตามสเปค
ที่กองช่างและทะเบียนวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งสเปคไว้ที่ 40 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดชัยนาท แต่ความเป็นจริงจากการออกพื้นที่ไปทำการสำรวจการรับฟังและจากจดหมายของผู้รับฟังทางบ้านปรากฏว่าผลของการรับฟังรัศมีไปได้ไกล รับฟังชัดเจนในรัศมี 100 กิโลเมตร และตามเปอร์เซ็นต์การรับฟังที่ลดลงมาเรื่อย ๆ อีก 30 กิโลเมตร โดยกินพื้นที่รับฟังได้ 100 เบอร์เซนต์ ณ ที่จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี นครสวรรค์ อ่างทองและบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี กำแพงเพชร ตาก เพชรบุรี และกาญจนบุรี

แผนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท