แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 อัตรา

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตังต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท/วัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบำรุงทาง ด้านก่อสร้างและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี

(3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ประกาศไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เลขที่ 375 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 056-476539

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน จำนวน 3 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

4.3 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการที่แสดงว่าระบุสาขาตรงตามประกาศการรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง

4.5 สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารจะต้องเป็นกระดาษ A4 ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
**ใบสมัคร(สามารถ Inbox มาขอได้ที่ Facebook : https:/www.facebook.com/drrchainatnew)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท ทาง Facebook https://www.facebook.com/drrchainatnew
กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสัมภาษณ์

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท จะประเมินความความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 9.30 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม