สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มีความประสงค์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำในส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท อัตราค่าจ้าง 11,500 บาทต่อเดือน เงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 1,785 บาท และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตบ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฏหมายอื่น

8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

9. ไม่เป้นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

11. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฏหมายอื่น

14. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. นายช่างไฟฟ้า - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนได้

5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือสด.43) หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2553)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานเอกสารการรับสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก เขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท เลขที่ 209 ม.6 ถ.ชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar