โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 18 อัตรา

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ โตยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 18 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปีบริบูรณ์ อัตราค่าตอบแทนคาบละ 300 บาท จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้านทำความสะอาด) โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ มีสัญชาติไทย สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ อัตราค่าตอบแทนคาบละ 315 บาท จำนวน 10 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานชักฟอก โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ อัตราคำตอบแทนคาบละ 300 บาท จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อัตราคำตอบแทนคาบละ 480 บาท จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตัน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปีบริบูรณ์ อัตราค่าตอบแทนคาบละ 300 บาท จำนวน 2 อัตรา


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม