ด้วยกรมทางหลวงมีความประสงค์ จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 6 รายการ

ด้วยกรมทางหลวงมีความประสงค์ จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 6 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไขดังนี้

1. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
2. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เตือน นับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้ารู้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อเว้นแต่ผู้ประมูลสู้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสู้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ์ริบหลักประกันได้ทันที

3. ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาที่ประมูลสู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน 9 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิ์ที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

4. การชำระเงิน จะต้องชำระเงินเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งง่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวงภายใน 7 วัน ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ไต้

6. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลรู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

7. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนผู้รับโอนต้องเสียค่าโอน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึ่งมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรงจะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

9. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

10. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร 056-411642 ต่อ 12 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar