ด้วยสถานีวิทยุโหรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะชายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 48 รายการ (70ขึ้น)

ด้วยสถานีวิทยุโหรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะชายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยมีรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จำรุดและเสื่อมสภาพ และเงื่อนไข ดังนี้

ข้อ 1. ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่จะขายทอดตลาด จำนวน 48 รายการ (70ขึ้น)
ข้อ 2. ผู้เข้าประมูลจะต้องลงชื่อเข้าประมูล และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้แก่คณะกรรมการฯ เมื่อเป็นผู้ประมูลราคาได้สูงสุด

ข้อ 3. ผู้เข้าประมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งให้ทราบก่อนทำการสู้ราคา

ข้อ 4. เมื่อผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด และเป็นราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นควรก็จะพิจารณาให้รายนั้นได้ไป โดยใช้วิธีนับหนึ่งถึงสาม

ช้อ 5. ค่าซนส่ง ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นของผู้ประมูลได้ทั้งสิ้น

ข้อ 6. ในการขายทอดตลาดตามประกาศนี้ คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอราคา

ข้อ 7. ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดเสนอนั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะถอนการชายทอดตลาดครั้งนี้

ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงให้ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที ณ งานการเงินและบัญชี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ชั้น 2

ข้อ 9. เมื่อผู้ประมูลได้จ่ายเงินครบจำนวนที่ตกลงแล้วให้นำทรัพย์สินออกไปทันทีหากยังคงปล่อยทิ้งไว้ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 10. สิ่งของรายการใดหากมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีการขออนุญาต มีใช้ หรือครอบครองจะต้องคำเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของนั้นๆ ไปจากทางราชการ

กำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว คือวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพทรัพย์สิน ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ ๑๓ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-600156 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar