เตรียมพร้อมสำหรับการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น

เตรียมพร้อมสำหรับการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 28 พ.ย.2564 ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่ง ทั่วประเทศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน่วยเลือกตั้งเพื่อรับมือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้

1.แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยพิจารณาแต่งตั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เกินหน่วยเลือกตั้งละ 3 คน
2.จัดผังที่เลือกตั้งให้มีระยะห่าง ระหว่างคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่รับแสดงตน กับผู้ทำหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้มี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3.จัดระเบียบการเข้าแถว ระหว่างการรอแสดงตนขอใช้สิทธิโดยให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4.จัดให้มีเก้าอี้สำหรับนั่งรอ โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อรองรับกรณีมีผู้มาใช้สิทธิพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
5.จัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าแสดงตนที่หน่วยเลือกตั้ง
6.จัดแยกคูหาลงคะแนน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดไว้เป็นการเฉพา
7.จัดให้มีการทำความสะอาด ปากกา โต๊ะ ที่ใช้สำหรับการลงคะแนนเป็นระยะ
• การเซ็นชื่อของผู้มาเลือกตั้ง จะต้องใช้ปากกาที่ผ่านการทำความสะอาดในทุกครั้ง และห้ามกรรมการประจำโต๊ะส่งปากกาของตัวเองให้ผู้ที่มาเลือกตั้งเซ็น ซึ่งผู้ที่มาเลือกตั้งสามารถเตรียม ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน มาเองจากบ้านได้ โดยจะต้องโชว์ปากกาที่เตรียมมาให้กรรมการประจำหน่วยตรวจสอบก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริต
8. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเป็นระยะ
9. มีการกำหนดปริมาณคนที่จะอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน จากเดิมที่กำหนดไว้ 1,000 คน เพื่อรักษาระยะห่าง
10. ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้มาเลือกตั้งสลับเวลากัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในหน่วยเลือกตั้ง
ขั้นตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1. เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง จะต้องวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจำลำดับที่ไว้เพื่อแจ้งต่อ กปน.
3. ยื่นหลักฐานแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4. รับบัตร 2 ใบ พร้อมลงชื่อบนต้นขั้วบัตร
5. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• บัตรนายก x เลือกได้หมายเลขเดียว
• บัตรสมาชิก x เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
• หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ x ลงในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
6. หย่อนบัตรลงในหีบบัตร โดยต้องตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง
7. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้ง

ช่องทางเช็กสิทธิเลือกตั้งรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม