ปศุสัตว์ชัยนาท จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566

(16 พ.ค.66) นายสัตวแพทย์ บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย และอ่านสารอธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย 14 พฤษภาคม ประจำปี 2566 โดยมี นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง และเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเข้าร่วมพิธี ณ คอกควายงามหนองมะโมง บ้านหนองตะขบ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ควาย เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยและมีบุญคุณต่อคนไทยในอดีตมาอย่างยาวนาน เนื่องจากใช้แรงงานในการผลิตทางการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในปัจจุบันจำนวนควายและผู้เลี้ยงควายลดลง ส่งผลให้การใช้แรงงานควายลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ควายไทยอย่างจริงจังให้มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2523 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย”

กรมปศุสัตว์ เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงควายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงควายเป็นอาชีพหลัก แก้ไขปัญหาการขาดแคลนควาย รวมทั้งให้เห็นถึงมิติในการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย บทบาททิศทางการกำหนดกรอบดำเนินงานระหว่างกรมปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม การอนุรักษ์ และพัฒนาควาย ตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนให้ควายไทยอยู่กับคนไทยต่อไปตราบนานเท่านาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar