จังหวัดชัยนาท ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี 2573 ระบุภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2566 - 2567

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า คณะทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง ( Risk Profile ) จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจังหวัด ให้ทราบว่า ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดชัยนาทในฐานปี 2562 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการฯ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มการเผาไหม้อยู่กับที่ 2.กลุ่มขนส่ง 3.กลุ่มการจัดการของเสีย 4.กลุ่มกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 5.กลุ่มเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โดยผลการศึกษาพบว่า จังหวัดชัยนาท มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1,530,450 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ คิดเป็น 4.69 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหัวประชากร ซึ่งกลุ่มภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 1 คือ 871,909 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.97 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของจังหวัดชัยนาท รองลงมา คือ กลุ่มภาคพลังงาน ร้อยละ 22.62 และกลุ่มภาคขนส่ง ร้อยละ 13.10 คณะทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ได้กำหนดมาตรการ จำนวน 7 กลุ่มและกำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดยจะขับเคลื่อนแผนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดชัยนาทให้ได้ 20 % ภายในปี 2573


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar