จังหวัดชัยนาท อำเภอหนองมะโมงจับมือทุกหน่วยหารือเตรียมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

            นายไทยทัศน์ มีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วย นายชูชีพ สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง,คณะผู้บริหาร, โรงพยาบาลหนองมะโมง,รพ.สต.บ้านหนองมะโมง,รพ.สต.บ้านหนองตะขบ กศน.หนองมะโมง กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษา หารือ ชี้แจง เกี่ยวกับการปรับมาตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองมะโมง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชักชวน ทำความเข้าใจให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 กันให้ครบทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ณ โรงยิมเทศบาลตำบลหนองมะโมง

            นายไทยทัศน์ มีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหนองมะโมง เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท ในขณะนี้มีข้อมูลประชากรของจังหวัดได้รับวัคซีนแล้วประมาณร้อยละ 48.21 ซึ่งหากจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ให้เกิดขึ้นจะต้องฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งทั้งจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้าง “จังหวัดชัยนาทปลอดภัย” ให้สามารถเปิดจังหวัดได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงขอความร่วมมือให้อำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ระดับอำเภอ โดยประกอบด้วย นายอำเภอ เป็นประธาน ออกรณรงค์ชี้ผลดีของการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มอบหมาย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งมอบงานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกสำรวจข้อมูลและรับสมัครการฉีดวัคซีนเป็นรายครัวเรือน โดยข้อมูลการรับสมัครให้นำส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อข้อมูลเป็นรายวัน และวางแผนการออกหน่วยการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นรายชุมชน หมู่บ้าน ตำบล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม