สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีทอดตลาด โดยกำหนดดูสภาพพัสดุ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 17 มกราคม 2566 จะเริ่มรับลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. และเริ่มทำการขายตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา
ผู้ประมูลราคาจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียน และยื่นหลักฐาน ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

-กรณีนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar