มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้จบการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) และผู้ที่มีวุฒิการศึกษา (ม.3) กำลังศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเข้าเรียนในระบบ Pre-degree ได้
1. ระดับปริญญาตรี สมัครสอบส่วนภูมิภาค เปิด 4 สาขาวิชาดังนี้
1.1 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
1.2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
1.3 คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
1.4 คณะสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. สำเนาวุฒิการศึกษา
  1.1 สมัคร pre-degree มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ฉบับ
  1.2 สมัคร ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
  1.3 สมัคร ปริญญาตรีใช้วุฒิอนุปริญญาหรือสูงกว่า จำนวน 4 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 และ 1.5 นิ้ว (อย่างละ 2 รูป) จำนวน 4 รูป
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้สมัครปริญญาตรี) จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2565 ได้ที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th และสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม และ 30 มิถุนายน - 3กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uthai.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ถ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056-980567-8 / 062-8285491 / 081-5968813 หรือ Facebook : Ramuthaithani
2. โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาลหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตัน) หรือเทียบเท่า หรือ
5. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 4 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 4 ฉบับ (กรณีใช้คำนำหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็น ยศ ปัจจุบัน)
 3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 และ 2 นิ้ว จำนวนอย่างละ 2 รูป
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ ทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 4 ฉบับ 
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.ru.ac.th หรือ www.uthai.ru.ac.th หรือ ผศ.ดร.มณทิชา ภักดีคง 086-947-2008 / คุณธีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ 081-929-4779 / คุณณศุท กองแก้วอาริยะ 086-685-9111 / คุณกิต 062-828-5491


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar